1. Horeca King garandeert dat de Producten geen inbreuk maken op Nederlandse intellectuele eigendomsrechten.
2. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Horeca King alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten, alsmede op de door Horeca King in het kader van de Overeenkomst gemaakte ontwerpen, plannen, documenten, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, films, programmatuur en andere creaties, alsmede op de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor door Horeca King aan de Klant kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht. Voormelde creaties/informatie zijn/is uitsluitend bestemd om door de Klant te worden gebruikt en mogen/mag vonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Horeca King niet door de Klant worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de creaties/informatie anders voortvloeit.

Al onze schetsen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s zijn voorzien van watermerken en mogen/mag vonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Horeca King niet door de Klant/Andere partijen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.