De door Horeca King geleverde producten blijven eigendom van Horeca King totdat de Klant alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met Horeca King gesloten Overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de verplichtingen met betrekking tot de Producten zelf, de verplichtingen met betrekking tot de krachtens de Overeenkomsten door Horeca King verrichte of nog te verrichten diensten of de verplichtingen met betrekking tot de niet-nakoming van de Overeenkomsten door de Koper. De Koper is verplicht de door Horeca King onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten op eerste verzoek van Horeca King af te geven. De Koper verleent Horeca King reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om de terreinen van de Koper te betreden teneinde de Producten terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van Horeca King op volledige schadevergoeding. De door Horeca King aan de Koper geleverde Producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De koper is niet bevoegd de Producten te verpanden anders dan door het hierna te omschrijven voorbehouden pandrecht, dan wel enig recht op de Producten te vestigen. Op de geleverde Producten die door betaling in eigendom van de Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de Koper bevinden, behoudt Horeca King zich reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering die Horeca King op de Koper mocht hebben. De Koper is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht als hiervoor omschreven op de door Horeca King geleverde Producten die door de Koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van Horeca King is komen te vervallen. De koper is gehouden op eerste verzoek van Horeca King daartoe zijn/haar medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht. Indien derden enig recht op de door Horeca King onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen vestigen of willen doen gelden, is de Koper verplicht Horeca King hieromtrent zo spoedig mogelijk te informeren. De Koper verplicht zich op het eerste daartoe strekkende verzoek van Horeca King de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal. De Koper verplicht zich ertoe al zijn/haar aanspraken op de verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verpanden aan Horeca King op de in artikel 3:239 BW voorgeschreven wijze.