1. Horeca King levert de Producten met een pakbon, die Partijen ondertekenen. De ondertekende pakbon geldt als vaststelling van de hoeveelheid geleverde producten van die levering.
2. De Klant moet het geleverde (laten) onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt. De Klant moet onderzoeken of de juiste Producten zijn geleverd en of de kwantiteit en de kwaliteit van het geleverde overeenstemen met hetgeen is overeengekomen.
3. De Klant moet eventuele zichtbare gebreken of klachten binnen drie dagen na levering Schriftelijk aan Horeca King melden. De Klant moet eventuele niet zichtbare gebreken binnen drie dagen na de ontdekking daarvan Schriftelijk aan Horeca King melden. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.
4. Indien de Klant de Producten reeds heeft gemonteerd of verwerkt, kan hij/zij geen klachten meer aan Horeca King melden, ook al is de termijn om klachten aan Horeca King te melden nog niet verstreken.
5. Als de Klant een klacht tijdig meldt, schort dit zijn/haar betalingsverplichting niet op.
6. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten van Horeca King die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de Klant.