1. De Klant kan betalen met iDdeal, creditcard of bankoverschrijving. Horeca King accepteert eveneens contante betalingen, doch niet voor een hoger bedrag dan € 3.500,- per bestelling.
2. De factuur van Horeca King moet altijd direct en volledig door de Klant worden betaald, tenzij Horeca King bereid is om voorafgaand aan volledige betaling aan de Klant te leveren, in welk geval de factuur van Horeca King binnen zeven dagen na de levering moet worden betaald.
3. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, strekt een betaling van de Klant eerst in mindering op de oudste vervallen factuur van de Klant, zij het dat Horeca King steeds bevoegd is een andere vervallen factuur van de Klant aan te wijzen, waarop de betaling in mindering strekt.
4. De Klant is niet bevoegd het factuurbedrag geheel of gedeeltelijk te verrekenen met enige vordering die hij/zij op Horeca King mocht hebben.
5. Indien de Klant de factuur niet op tijd betaalt, is hij/zij van rechtswege – en derhalve zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist – in verzuim en is Horeca King bevoegd haar verplichtingen uit de lopende Overeenkomsten met de Klant op te schorten. Daarenboven is de Klant gehouden om Horeca King op eerste verzoek van Horeca King adequate persoonlijke of zakelijke zekerheid te bieden, naar keuze van Horeca King, voor de nakoming van enige verplichting van de Klant uit de met Horeca King gesloten Overeenkomsten. Door het verzuim van de Klant dient de Klant de wettelijke handelsrente over het niet betaalde bedrag aan Horeca King te betalen. De wettelijke handelsrente over het niet betaalde bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot aan het moment van volledige betaling. Iedere betaling door de Klant wordt eerst toegerekend aan de wettelijke handelsrente, daarna aan de buitengerechtelijke incassokosten (vergelijk hierna sub 7) en pas daarna aan de hoofdsom.
6. De volledige vordering van Horeca King op de Klant is onmiddellijk opeisbaar indien:
• de Klant een betalingstermijn overschrijdt;
• de Klant failliet is of in surseance van betaling;
• de Klant (rechtspersoon) ontbonden of geliquideerd wordt;
• de Klant (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld, een wettelijke of informele schuldsaneringsregeling aanvraagt of overlijdt.
7. In geval van verzuim is de Klant buitengerechtelijke incassokosten aan Horeca King verschuldigd. Bij een factuurbedrag tot € 267,- zullen deze kosten € 40,- bedragen. Bij een hoger factuurbedrag zijn de buitengerechtelijke incassokosten als volgt:
• 15% over de eerste € 2.500,-;
• 10% over het meerdere tot € 5.000,-;
• 5% over het meerdere tot € 10.000,-;
• 1% over het meerdere tot € 200.000,-;
• 0,5% over het meerdere.