1. Aanbiedingen
Alle door Horeca King gedane aanbiedingen worden vrijblijvend verricht. Een overeenkomst met Horeca King komt eerst tot stand nadat Horeca King zulks schriftelijk dan wel per e-mail heeft bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop Horeca King een aanvang heeft genomen met het uitvoering geven aan haar verplichtingen. Alle aanbiedingen van Horeca King geschieden onder de voorwaarde, zolang de voorraad van Horeca King dan wel haar leveranciers strekt.

2. Afname verplichting
De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze aan het overeengekomen adres worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, vrachtkosten en administratiekosten verschuldigd zijn.

3. Bedenktijd en ontbinding
De wederpartij heeft gedurende 3 dagen na ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. In dat geval dient de wederpartij de goederen ongeopend en ongebruikt ten spoedigste, uiterlijk 14 dagen na aflevering, en voor eigen rekening aan Horeca King retour te zenden. Horeca King zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde terug storten. Het bedrag wordt belast met crediteringskosten (retourskosten) en eventuele gemaakte vrachtkosten. Houd u rekening mee dat speciaal bestelde producten (goederen) niet retour genomen kunnen worden. Horeca King bepaald zelf wanneer een product een speciaal is of niet.

4. Bestellingen en aanbetaling
Bestellingen worden slechts behandeld nadat de bestelprocedure zoals vermeld op de website  www.horecaking.nl  volledig is doorlopen. De getoonde foto’s op www.horecaking.nl kunnen afwijken van de originele product. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen Horeca King dan wel tussen Horeca King en derden, voor zover betrekking hebben de op de door de klant bij Horeca King gedane bestelling, is Horeca King nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld zijdens Horeca King.

Bij bestelling van afwijkende producten en specials dient de opdrachtgever/koper een aanbetaling te doen van 100% van het totaalbedrag. Het bedrag dient vooraf per bank te worden overgemaakt of in contant te worden voldaan. Bij annulering van de bestelling is de betaling tevens de annuleringskosten en kunnen niet door de opdrachtgever/koper worden teruggevorderd.

Wanneer de producten na het verstreken van de afhaaldatum/levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking van Horeca King. Niet afgenomen producten worden voor rekening en risico van de koper opgeslagen. De koper dient zijn/haar bestelling uiterlijk binnen 14 dagen na de afhaaldatum af te nemen anders vervalt de opdracht. Het bedrag dat de koper heeft betaald kan dan niet worden teruggevorderd.

5. Betaling
Betaling van het door Horeca King gefactureerde bedrag dient voorafgaand aan de levering te geschieden. Zodra Horeca King heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van Horeca King is bijgeschreven zal zij overgaan tot verzending van het product. Betaling van het aan Horeca King verschuldigde dient plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, strekt een betaling van de koper eerst in mindering op de oudst vervallen factuur, met dien verstande dat Horeca King steeds bevoegd is een openstaande factuur naar haar keuze aan te wijzen op welke factuur de betaling in mindering trekt.

6. Conformiteit
Binnen onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaire en andere reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede daarbij ingegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, zulks tenzij Horeca King ter zake van een van de voorstaande elementen een uitdrukkelijke garantie is verstrekt.

7. Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht
De door Horeca King geleverde zaken blijven het eigendom van Horeca King tot dat de koper alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met Horeca King gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de tegenprestatie(s) met betrekking tot de af te leveren zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst door Horeca King verrichtte of te verrichten diensten, dan wel vorderingen van Horeca King op koper uit hoofde van het niet nakomen van de overeenkomst door koper.

Koper is verplicht de door Horeca King onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen op het eerste verzoek aan Horeca King af te geven. Koper verleent Horeca King reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om de terreinen van koper te betreden, ten einde de afgeleverde goederen terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van Horeca King op volledige schadeloosstelling.

Door Horeca King aan koper geleverde zaken, welke onder het eigendomsvoorbehoud van Horeca King vallen mogen slecht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Koper is niet bevoegd de zaken te verpanden, anders dan het hierna te noemen voorbehouden pandrecht, dan wel enig ander recht hier op te vestigen.

Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, behoudt Horeca King zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in Artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering welke Horeca King op koper mocht hebben. Koper is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht als voornoemd op de door Horeca King geleverde zaken welke door koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van Horeca King is komen te vervallen. Koper is gehouden op het eerste verzoek van Horeca King daartoe zijn medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht.

Indien derden enig recht op het door Horeca King onder haar eigen voorbehoud geleverde wil vestigen of doen gelden, is koper gehouden Horeca King zo snel als redelijke wijze verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

Koper verplicht zich op het eerste verzoek van Horeca King daartoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekering en verzekerd te houden ten brand, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal. Koper verplicht zich er voort toe alle aanspraken van koper op verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Horeca King op de manier zoals voorgeschreven in Artikel 3:239 BW.

8. Garantie en service
Horeca King garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zulks gedurende een periode van 12 maanden na de leveringsdatum. De garantie geldt alleen voor de originele klant/koper. Bij beschadigingen, onoordeelkundig gebruik, defecten voorkomend uit een stroomstoring of reparaties verricht door anderen dan onze monteurs, komt de garantie te vervallen. Als binnen deze garantieperiode blijkt dat het materiaal niet deugdelijk zijn, dan zal Horeca King deze repareren of nieuw materiaal aanleveren. De koper moet het materiaal/product franco aan Horeca King terugzenden en afhalen. De koper moet Horeca King in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen. Als blijkt dat het product niet deugdelijk is dan zal Horeca King voor eigen rekening het gebrek aan het product herstellen of een nieuw product aanleveren of er wordt voor een evenredige deel van de factuur gecrediteerd.

Koper komt geen beroep op de garantieverplichting van Horeca King toe indien koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, dan wel indien koper het geleverde onoordeelkundig heeft gehandeld, gebruikt of onderhouden. De koper kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Horeca King heeft voldaan.

A – Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:

– normale slijtage
– onoordeelkundig gebruik
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud
– Het geleverde niet volgens de voorschriften gebruikt.
– installatie, montage, wijzigingen of reparatie door de koper of door derden.

B – Geen garantie wordt gegeven op geleverde producten die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door de koper zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.

C – Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van de producten van Horeca King.

D – Iedere service- en/of garantieverplichting vervalt indien de wederpartij:

– De goederen niet of niet volledig betaald zijn.
– Enige verplichting jegens ons niet stipt nakomt.
– De garantieperiode laat verlopen zonder enige klacht dienaangaande.
– Wederverkopers en verhuurbedrijven zijn uitgesloten van garantie.
– Aankopen buiten de Benelux hebben geen garantie.
– Retourenring van het geleverde kan slechts geschieden als de verpakking niet is aangebroken, en het artikel dus ook niet gebruikt is.

Door Horeca King worden nimmer verregaande verplichtingen aanvaard, respectievelijk garanties verleend, dan de verplichting tot het, naar keuze van Horeca King, repareren dan wel vervangen van de door Horeca King geleverde producten waaraan enig gebrek kleeft. Horeca King is nimmer gehouden schade en of kosten te vergoeden. Koper vrijwaart Horeca King voor alle schade, welke voor Horeca King mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door Horeca King aan koper geleverde goederen mochten verkrijgen.

9. Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Horeca King, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Horeca King. Horeca King houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Horeca King respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

10. Intellectuele eigendom en auteursrechten
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Horeca King zich de rechten en bevoegdheden voor die Horeca King toekomen op grond van de Auteurswet. Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Horeca King tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Horeca King, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Alle door Horeca King eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden etc., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Horeca King worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Horeca King behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Keurmerken en beperkende voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land
Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voeren wij ook producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien.
De door ons geboden producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de wederpartij.

12. Laagste prijsgarantie
Horeca King  werkt volgens het principe laagste prijsgarantie. Vindt u een artikel dat Horeca King verkoopt ergens anders tegen een lagere prijs dan vermeld op onze website www.horecaking.nl? Dan krijgt u het ook bij Horeca King voor deze prijs. Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

– Het artikel dient identiek te zijn aan het artikel dat Horeca King levert.
– Niet van toepassing indien het concurrerende bedrijf buiten Europa gevestigd is.
– Het prijsverschil moet voor Horeca King controleerbaar zijn middels een advertentie, catalogi, link of de website van de betreffende concurrent.
– De leverings- en garantievoorwaarden bij de concurrent dienen gelijk te zijn aan de leverings- en garantievoorwaarden van Horeca King .
– Het artikel bij de concurrent moet origineel verpakt geleverd worden. Showroommodellen en demomodellen zijn uitgesloten van laagste prijsgarantie.

13. Levertijden
De door Horeca King opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Horeca King derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wanneer Horeca King  haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van Horeca King, maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van Horeca King, dan heeft zulks tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden. Behoudens grove schuld dan wel opzet onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd aan de koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met Horeca King gesloten overeenkomst. Indien ondanks het vorenstaande aflevering niet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Het is Horeca King toegestaan de verkochte zaken in gedeelten af te leveren.

14. Prijzen
Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard. De door Horeca King getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stemmen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden, voordat levering heeft plaatsgevonden, is Horeca King bevoegd overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk en exclusief 21% omzetbelasting en overige op de verkoop en levering van de overheidslasten vermeld.

15. Reclamaties
Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd, of de geleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen, of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

Worden zichtbare gebreken of te korten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering/ factuurdatum schriftelijk dan wel per email aan Horeca King te melden.

Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan Horeca King.

Indien de reclamatie betreft het verkeerd geleverde of verkeerd verpakte goederen, dan wel goederen die beschadigd zijn afgeleverd betreft dient koper zijn schriftelijke reclamatie te doen vergezellen van de betrokken paklijst.

Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in oorspronkelijke staat verkeerd.

Indien goederen door de koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie ongeacht op welke grond niet langer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend.

Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens Horeca King worden geretourneerd.

In gevallen uitsluitend tot onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen, door Horeca King geleverde goederen, door Horeca King worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 7 dagen, de goederen ongeschonden, ongebruikt en zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en de goederen op dat moment tot het voorraad assortiment van Horeca King behoren. In een dergelijk geval waarin Horeca King zich geheel onverplicht verbindt om goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd de koper te belasten met retourkosten, welke bestaan uit 35% van de oorspronkelijke ordersom (exclusief vrachtkosten en administratiekosten) zulks met een minimum van € 50,00. Luchtkanalen en toebehoren, afwijkende producten en of specials kunnen niet worden geannuleerd of geretourneerd worden. Deze worden altijd volledig berekend. Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling van de factuur.

16. Risico overgang
Het risico op tenietgaan en/of achteruitgang van de door Horeca King geleverde goederen gaat over op de koper nadat Horeca King de goederen op het in de opdrachtbevestiging bepaalde afleveradres is afgeleverd.

17. Toepasselijkheid
Op alle door of namens Horeca King gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de door Horeca King gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijking van het in de algemene voorwaarden bepaalde vindt slechts plaats nadat zulks uitdrukkelijk en schriftelijk met Horeca King is overeengekomen. Horeca King wijst op voorhand een beroep op de eigen inkoopvoorwaarden af, tenzij de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Horeca King aan koper wordt bevestigd.

18. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter
Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen koper en Horeca King, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Arnhem, een en ander onverminderd op grond van dwingende wetsbepalingen bevoegde rechter. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

19. Uitsluiting aansprakelijkheid
Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Horeca King is Horeca King niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, daaronder begrepen aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst. Indien op enig moment een beding in deze algemene voorwaarden mocht worden vernietigd, dan laat zulks de geldigheid van de overige voorwaarden in stand.

20. Uitsluiting verrekening
Koper is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met enig aan haar toekomende vordering, evenmin is koper bevoegd zich aan verplichtingen uit de met Horeca King gesloten overeenkomst op te schorten.

Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens Horeca King voldoet, treedt het verzuim rechtstreeks in werking en is koper de wettelijke rente verschuldigd over de als dan openstaande facturen. Bij niet tijdige betaling is koper gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden bepaald op een bedrag van 5% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 35,-.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Bij niet tijdige voldoening van de facturen van Horeca King is Horeca King bevoegd haar verplichtingen uit lopende overeenkomsten met koper op te schorten, alsmede is zij bevoegd zekerheid te verlangen voor de voldoening van enige verplichting van koper uit de met Horeca King gesloten overeenkomsten. Deze zekerheid kan, naar keuze van Horeca King, bestaan in de vorm van een bankgarantie, hypotheek of pandrecht, dan wel borgtocht.

21. Vrachttoeslag en voorwaarden
Op alle afleveringen van Horeca King geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor de koper inzichtelijk in het bestelproces.

Het is belangrijk dit goed door te lezen als er onverhoopt iets mis gaat:

– Alle producten worden afgeleverd tussen 09:00 en 18:00 uur. Indien er sprake is van een afwijkend bezorgadres, verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij uw bestelling op www.horecaking.nl onder het kopje bestelnotities.
– Artikelen die nog niet of nog niet volledig zijn betaald, blijven eigendom van Horeca King en kunnen door Horeca King teruggevorderd worden.
– De bestelde artikelen worden, indien mogelijk, met een pompwagen tot aan de eerste deur geleverd. Indien de bezorger een product die bij Horeca King is aangekocht toch naar binnen brengt is het risico voor de koper.
– Verkeerde leveringen kunnen geretourneerd worden, echter verkeerde leveringen die gebruikt zijn kunnen niet worden terug genomen door Horeca King.
– Als de verpakking is verbroken, kan er niet geruild worden of geld worden teruggegeven.
– Als er een verkeerd product is geleverd dient de klant ten eerste contact op te nemen met Horeca King. De verkeerd geleverde product kan dan in overleg met Horeca King geruild worden voor het juiste product. Indien u het product toch gebruikt, kan Horeca King dit product niet retour nemen en/of omruilen.
– Bij ontvangst dient de koper/ontvanger het product op schade te controleren, mocht er schade zijn, meldt dit dan op de pakbon/vracht bon en teken deze dan af voor ontvangst. Neem ook direct contact op met Horeca King om dit te vermelden. Wanneer u tekent zonder uw product te controleren kan Horeca King geen aansprakelijk erkennen.
– Mocht er niemand aanwezig zijn op het afgesproken afleveradres op de afgesproken datum, of wordt het factuurbedrag niet (geheel) voldaan, dan wordt de bestelling mee teruggenomen. Boven op het factuurbedrag worden dan extra transport- en administratiekosten van minimaal € 80,- per palletplaats in rekening gebracht.
– De aansprakelijkheid tijdens het transport is voor rekening van de betreffende transporteur en vervalt op het moment van aflevering aan u.

22. Wijzigingen
Het annuleren van een met Horeca King gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Horeca King. De koper is gehouden aan voor alle voor Horeca King hieruit voortvloeiende schade en kosten aan Horeca King te vergoeden. Na de totstandkoming van een overeenkomst doorgegeven wijziging in die overeenkomst kunnen Horeca King slechts binden na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Horeca King.