1. De Producten kunnen afwijken van de tekeningen of foto’s die daarvan op de website van Horeca King (www.horecaking.nl) zijn geplaatst. Indien de Producten minimale afwijkingen van bijvoorbeeld afmetingen, aantallen, gewichten, kleuren of technische gegevens vertonen, kunnen die afwijkingen niet als een tekortkoming van Horeca King worden aangemerkt, tenzij Horeca King terzake van een of meer van voormelde aspecten een uitdrukkelijke schriftelijke garantie aan de Klant heeft verstrekt
2. Horeca King is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer Horeca King en de Klant of tussen Horeca King en derden, voor zover betrekking hebbend op de door de Klant bij Horeca King bestelde producten.
3. Horeca King is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, verlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, boetes of kosten die voortvloeien uit de Overeenkomst of uit het gebruik van de Producten. De Klant vrijwaart Horeca King voor alle schade, die voor Horeca King mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door Horeca King aan de Klant geleverde Producten mochten verkrijgen.
4. Als Horeca King ondanks de in dit artikel onder lid 3 omschreven exoneratie toch aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van € 5.000,-.
5. De aansprakelijkheid van Horeca King is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Horeca King uitkeert.
6. De beperkingen van de aansprakelijkheid uit dit artikel gelden niet als de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Horeca King.