Horeca King garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zulks gedurende een periode van 12 maanden na de leveringsdatum. De garantie geldt alleen voor de originele klant/koper. Bij beschadigingen, onoordeelkundig gebruik, defecten voorkomend uit een stroomstoring of reparaties verricht door anderen dan onze monteurs, komt de garantie te vervallen. Als binnen deze garantieperiode blijkt dat het materiaal niet deugdelijk zijn, dan zal Horeca King deze repareren of nieuw materiaal aanleveren. De koper moet het materiaal/product franco aan Horeca King terugzenden en afhalen. De koper moet Horeca King in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen. Als blijkt dat het product niet deugdelijk is dan zal Horeca King voor eigen rekening het gebrek aan het product herstellen of een nieuw product aanleveren of er wordt voor een evenredige deel van de factuur gecrediteerd.

Koper komt geen beroep op de garantieverplichting van Horeca King toe indien koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, dan wel indien koper het geleverde onoordeelkundig heeft gehandeld, gebruikt of onderhouden. De koper kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Horeca King heeft voldaan.

A – Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:

– normale slijtage
– onoordeelkundig gebruik
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud
– Het geleverde niet volgens de voorschriften gebruikt.
– installatie, montage, wijzigingen of reparatie door de koper of door derden.

B – Geen garantie wordt gegeven op geleverde producten die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door de koper zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.

C – Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van de producten van Horeca King.

D – Iedere service- en/of garantieverplichting vervalt indien de wederpartij:

– De goederen niet of niet volledig betaald zijn.
– Enige verplichting jegens ons niet stipt nakomt.
– De garantieperiode laat verlopen zonder enige klacht dienaangaande.
– Wederverkopers en verhuurbedrijven zijn uitgesloten van garantie.
– Aankopen buiten de Benelux hebben geen garantie.
– Retourenring van het geleverde kan slechts geschieden als de verpakking niet is aangebroken, en het artikel dus ook niet gebruikt is.

Door Horeca King worden nimmer verregaande verplichtingen aanvaard, respectievelijk garanties verleend, dan de verplichting tot het, naar keuze van Horeca King, repareren dan wel vervangen van de door Horeca King geleverde producten waaraan enig gebrek kleeft. Horeca King is nimmer gehouden schade en of kosten te vergoeden. Koper vrijwaart Horeca King voor alle schade, welke voor Horeca King mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door Horeca King aan koper geleverde goederen mochten verkrijgen.