Bestellingen en aanbetaling
 
Bestellingen worden slechts behandeld nadat de bestelprocedure zoals vermeld op de website www.horecaking.nl volledig is doorlopen. De getoonde foto’s op www.horecaking.nl kunnen afwijken van de originele product. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen Horeca King dan wel tussen Horeca King en derden, voor zover betrekking hebben de op de door de klant bij Horeca King gedane bestelling, is Horeca King nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld zijdens Horeca King.

Bij bestelling van afwijkende producten en specials dient de opdrachtgever/koper een aanbetaling te doen van 100% van het totaalbedrag. Het bedrag dient vooraf per bank te worden overgemaakt of in contant te worden voldaan. Bij annulering van de bestelling is de betaling tevens de annuleringskosten en kunnen niet door de opdrachtgever/koper worden teruggevorderd.

Wanneer de producten na het verstreken van de afhaaldatum/levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking van Horeca King. Niet afgenomen producten worden voor rekening en risico van de koper opgeslagen. De koper dient zijn/haar bestelling uiterlijk binnen 14 dagen na de afhaaldatum af te nemen anders vervalt de opdracht. Het bedrag dat de koper heeft betaald kan dan niet worden teruggevorderd.